ANUNȚ – Post de asistent medical la Spitalul de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare

0
298

Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare cu sediul în str. Vasile Lucaciu nr. 72 organizează concurs pentru ocuparea pe perioada determinată a unui post vacant:

a) Un post de asistent medical în secţia Boli Infecţioase

Concursul va constă în 3 etape succesive:
a) depunerea dosarelor de concurs – 17.06.2016 – 27.06.2016;
b) proba scrisă – în data de 04.07.2016, ora 10.00;
c) interviul – în data de 06.07.2016, ora 10.00.

Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere la concurs;
b) actul de identitate;
c) documentele care atestă nivelul studiilor;
d) cazierul judiciar;
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
f) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă;
g) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor specifice de participare la concurs (copie carte muncă, adeverinţe vechime în muncă, certificat membru OAMMR, asigurare malpraxis, raportul per salariat din REVISAL etc.)

Copiile de pe actele necesare la dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, copiile se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau se prezintă în copie legalizată.
Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare cu sediul în str. Vasile Lucaciu nr. 72, Baia Mare.

La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ, criteriile generale şi cele specifice ocupării postului.

Criterii generale
a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicină muncii;
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacanţe pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Criterii specifice ocupării posturilor
a) pregătire de bază: diplomă de şcoală sanitară postliceală;
b) vechimea minimă în muncă: 6 luni vechime că asistent medical;
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează, cu menţiunea „admis” sau „respins”, la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului, în termenul prevăzut de lege.
În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului selectării dosarelor de înscriere candidaţii respinşi au dreptul să depună contestaţie.
Rezultatul contestaţiei se comunica candidaţilor în termen de 24 de ore de la dată expirării termenului de depunere a contestaţiilor.
După afişarea rezultatelor obţinute la concurs, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de 48 de ore de la dată afişării rezultatelor pentru fiecare proba a concursului, la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Bibliografia

1. Ordinul MSP nr.916/2006 privind organizarea supravegherii şi controlul infecţiilor nosocomiale;
2. Ordinul MSP 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţenia, dezinfecţia şi sterilazarea în unităţile sanitare;
3. Ordinul MSP 560/1999 privind atribuţiile asistentului medical care lucrează în secţiile cu paturi;
4. Ghid de nursing – sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţă Medicală Românească;
5. Nursing –Tehnici de evaluare şi îngrijire acordate de asistenţi medicali – sub redacţia Lucreţia Titircă , Editura Viaţă Medicală Românească;
6. Urgenţe medico–chirurgicale – Lucreţia Titircă;
7. Legea 46 /2003, privind drepturile pacientului;
8. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist al moaşei şi asistentului medical din România (Hotărârea 2/2009 a OAMGMAMMR).

Tematica
A. Pentru postul de asistent medical

1. Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos;
a. Administrarea medicamentelor;
b.Sondaje, spălături,clisme;
c. Recoltarea produselor biologice şi patologice – puncţiile şi recoltări;
d. Evaluarea funcţiilor vitale;
e. Îngrijirea plăgilor;
f. Prevenirea infecţiilor intraspitaliceşti;
g. Conceptul de precautiuni universal şi reguli de baza în aplicarea acestora ;
h. Metodologia de supraveghere şi control a accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar ;

2. Urgenţe medico chirurgicale
a. Insuficientă respiratorie acută; simptomatologie, conduită de urgenţă, îngrijiri;
b. Criză de astm bronşic: simptomatologie şi conduită de urgenţă;
c. Hemoptiza: simptomatologie, conduită de urgenţă;
d.Edemul pulmonar acut: factori etiologici principali clasificare, manifestări clinice, conduită de urgenţă, îngrijirea în unităţile spitaliceşti;
e. Infarctul miocardic acut: semne clinice, conduită de urgenţă, îngrijirea în unităţile spitaliceşti;
f. Angorul pectoral: simptome, atitudine de urgenţă, îngrijiri;
g. Colica biliară: simptomatologie,conduită de urgenţă;
h. Hemoragiile digestive superioare: evaluarea cantităţii de sânge pierdut, simptomatologie conduită de urgenţă, alimentaţie, particularităţi terapeutice;
i. Insuficientă renală acută: simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital;
j. Colica renală nefritică: simptomatologie, conduită de urgenţă, retenţie acută de urină cauze obstacole mecanice, simptomatologie, conduită de urgenţă;
k. Bronhopneumonia obstructivă;
l. Stările comatoase: etiologia comelor, clasificarea în 4 grade, măsurile generale de urgenţă.
3. Atribuţiile asistenţei medicale responsabile de salon privind supravegherea, prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale.

Te-ar mai putea interesa

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.